Finanslovsaftale om flere fleksjob

Her er Enhedslistens finanslovsaftale med regeringen om flere fleksjob

Flere fleksjob

Personer med nedsat arbejdsevne skal så vidt muligt bevare kontakten til arbejdsmarkedet. I den forbindelse er fleksjob et vigtigt redskab.

Regeringen og Enhedsliten er enige om at prioritere 35 mio. kr. årligt i 2013-2015 fra Forebyggelsesfonden til et forsøg med en fleksjob-bonus til virksomheder, der ansætter en person i et fleksjob i ti timer eller mindre om ugen. En bonus består i et engangstilskud på 25.000 kroner, som bliver udbetalt, når medarbejderen har været ansat i seks måneder.

For at styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe med nedsat arbejdsevne og for at få den enkelte til at blive en del af fællesskabet på den enkelte virksomhed er regeringen og [aftalepart] enige om at igangsætte en række yderligere initiativer. Initiativerne har et bredt fokus, og er derfor ikke alene rettet mod at skabe fleksjob på få timer om ugen. Der afsættes i alt 465 mio. kr. i 2013-2015 til indsatsen.

Fleksjobambassadører i kommunerne

Det igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver der ligger ud over den normale opgaveløsning i kommunerne. Der afsættes en pulje på 135 mio. kr. i 2013, 120 mio. kr. i 2014 samt 70 mio. kr. i 2015 til forsøg med fleksjobambassadører.

Forsøg med kommunale fleksjobansættelser

Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i et fleksjob hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på f.eks. private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøget med kommunale fleksjobansættelser.

Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser

For at forbedre muligheden for fleksjobansættelser for personer med psykiske lidelser etableres en ordning, der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger og til generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlige kompetencer og kendskab til målgruppen. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015.

Fleksjobværksteder

Der etableres et forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om, at virksomheden opretter et bestemt antal personer i fleksjob. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøg med fleksværksteder.

Fleksjob i den offentlige sektor

For at understøtte skabelsen af flere fleksjob hos offentlige arbejdsgivere nedsættes en arbejdsgruppe, som frem mod forhandlingerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2014 og fremadrettet skal belyse mulighederne for at oprette yderligere fleksjob i den offentlige sektor. Arbejdsgruppen får desuden til opgave at gennemføre en intensiv opfølgning på initiativerne, herunder løbende indrapportering fra de kommunale fleksjobambassadører.

Det skønnes, at initiativerne samlet set vil kunne medvirke til etableringen af op mod 13.500 ekstra fleksjob frem mod 2016.