Enhedslisten og børnechecken

Enhedslistens beslutningsforslag om børnecheck var til behandling i Folketinget d. 3. april 2014. Regeringspartierne og SF gik imod, med den begrundelse, at det er i strid med EU-retten, som de i øvrigt ikke havde de store indvendinger imod. V, K og LA gik imod, fordi vi afskaffer det diskriminerende optjeningskrav – og de vil i øvrigt heller ikke være uenige med EU! DF støttede det – meget overraskende, fordi de dermed gik imod deres hidtidige politik om at der skal være forskelsbehandling på danskere og udlændinge! Læs min ordførertale her, og find link til beslutningsforslaget. 

Finn Sørensen, ordførertale B 50 om målretning af børne-ungeydelsen, Folketinget 3. april 2014.

Med dette forslag vil Enhedslisten pålægge regeringen at fremlægge et lovforslag der sikrer to ting:

– At børne- ungeydelsen som hovedregel kun udbetales til forsørgere, hvis børnene har bopæl i Danmark

– At fjerne det optjeningsprincip som VK-regeringen indførte i 2010, og som Enhedslisten, sammen med de andre oppositionspartier stemte imod..

Lad os tage det sidste først.

Vi mener, den lovgivning VKO indførte, diskriminerer både danske og udenlandske statsborgere, som ikke opfylder lovens optjeningskrav.

Loven siger jo til disse mennesker, at de skal betale skat på lige fod med os andre, når de arbejder her i landet, men de kan ikke få de samme velfærdsydelser, førend de har været her et bestemt antal år, nemlig 2 ud af 10.

Enhedslisten går ind for ligebehandling og lige vilkår. Udenlandske arbejdere er velkomne her i landet, hvis de arbejder på lige vilkår med danske lønmodtagere – samme pligter, samme rettigheder. Hvis de opfylder pligterne, herunder betaler skat, så skal de også have de samme rettigheder som andre skatteydere

Det samme skal selvfølgelig også gælde danske statsborgere, der ikke skal straffes, fordi de har været ude af landet i længere tid end VKO´s optjeningskrav.

De pågældende udenlandske og danske statsborgere og deres familier, der opholder sig her i landet, har de samme leveomkostninger som alle andre, og derfor skal børnene i disse familier også have de samme vilkår som andre. Det skal ikke være afhængigt af, hvor længe man har været her.

Men børne- ungeydelsen er netop tilpasset leveomkostningerne for familier med børn, der har bopæl i Danmark, ligesom den spiller sammen med andre ydelser, der vedrører børnefamilier her i landet. Derfor er det ikke rimeligt, at børnechecken udbetales til forsørgere, hvis børn ikke opholder sig er i landet.

Hertil kommer, at det kan misbruges til at trykke lønnen for udenlandske arbejdere fra lande med langt lavere løn- og leveomkostninger end i Danmark. Danske virksomheder kan spekulere i at importere billig udenlandsk arbejdskraft, da en børnecheck anvendt i hjemlandet, kan give et langt højere rådighedsbeløb end de danske kolleger har.

I øvrigt er det jo det bærende princip i den danske velfærdsmodel, at velfærdsydelserne er skattefinansierede og universelle rettigheder for de grupper af borgere, de er beregnet til, men de er som hovedregel betinget af, at borgerne er fuldt skattepligtige og opholder sig her i landet.

Ser man på den gældende lov, så burde der jo heller ikke være nogen tvivl om det.

Her vil jeg henvise til lovens paragraf 2 stk. 2, hvor det klart fremgår, at det er en betingelse for at have ret til børne- og ungeydelsen, at barnet faktisk opholder sig her i landet.

Ikke desto mindre udbetales der ca. 200 mio. i børnecheck til børn, som ikke opholder sig her i landet.

Det er ikke noget det danske folketing har besluttet. Det er noget EU har pålagt os gennem, med støtte fra skiftende danske regeringer, siden 1987.

Det er på tide, at vi får administrationen af denne lov bragt i overensstemmelse med lovens ordlyd og oprindelige mening.

Det er meningen med vores beslutningsforslag som behandles her i dag og med det lovforslag L 160 som senere kommer til behandling.

Afslutningsvis vil jeg præcisere, at vi med disse forslag ikke vil fratage nogen en ret til børnecheck, som de allerede har erhvervet, og at vi er åbne over for at se, om der kan være fornuftige afvigelser fra hovedreglen om, at børnechecken kun udbetales hvis børnene opholder sig her i landet.

Enhedslistens beslutningsforslag