Tidsplan

 

Tidsplan frem mod kommune- og regionsvalget

2009

Kommune- og regionsvalget falder i november 2009. Derfor er vi også – lokalt såvel som nationalt – i gang med forberedelserne hertil. For at det hele kan komme til at gå op i en højere enhed, så følger her en tidsplan over de forskellige centrale tilbud og initiativer frem mod valget.

Meningen er dels at give et indblik i de forskellige initiativer og tilbud, og dels at give et overblik over tidsplanen for realiseringen heraf. Det kan så tjene som rettesnor for de lokale forberedelser frem mod valget – regionalt såvel som kommunalt.

I er selvfølgelig selv herrer over de lokale forberedelser, og det er selvfølgelig de lokale hensyn, der bestemmer jeres forberedelser og aktiviteter. Ligeledes beslutter i selv, om I vil benytte jer af de forskellige tilbud og initiativer. Men her er i al fald et indblik i landsorganisationens plan, så jeres forberedelser kan koordineres hermed.

Først kommer der en udspecificering af de forskellige tilbud, aktiviteter og initiativer. Det tjener mest af alt til at give jer et indblik heri. Det følges af en tidsplan, hvor man – fordelt på årets måneder – kan se sammenhængen i de forskellige aktiviteter.

Tilbud og initiativer fra landsorganisationen:

Støtte til og opdyrkelse af lokale opstillinger og kandidater: Der er en lokal såvel som landsdækkende prioritering at stille op kommunal og regionalt. Derfor vil centralen også støtte jer så meget som muligt heri. Forberedelserne er i gang flere steder, og Jylland-Fynssekretæren er i gang med de jyske og fynske afdelinger. Fra april vil der også være ansat en sekretær til at støtte de sjællandske afdelinger samt på øerne.

Støtten til opstillinger og kandidater vil være en løbende aktivitet igennem året, men forløbet forsøges delt i to etaper: En fra nu og frem til d. 31. juni, og endnu en fra aktivistfabrikken i september og frem til valgdagen d. 17. november.

Støtte til oprettelse af lokale hjemmesider: Landsorganisationen har etableret et tilbud om lokale hjemmesider, der er programmeret centralt fra, og som ligger på vores server. Her kan lokalafdelinger uden problemer lægge lokal info op frem mod valget. Arbejdet med at implementere disse er i gang – afdelinger der har behov for support kan kontakte XX. Det er målet at alle afdelinger har en aktuel hjemmeside inden sommerferien som virker og kan opdateres lokalt i god tid inden valget.

Arbejdet hermed har indtil videre været hæmmet af manglende arbejdskraft og ansvarsfordeling, men det er nu løst, og arbejdet går derfor i gang nu. Vi forsøger at nå hele vejen rundt inden sommerferien, men arbejdet genoptages igen fra og med aktivistfabrikken i december.

Kommunale seminarer: Vi skal have diskuteret politik, skrevet programmer, skolet kandidater og meget andet frem mod valget. Det gøres blandt andet på kommunalpolitiske seminarer. Der afholdes et landsdækkende kommunalpolitisk seminar i København d. 14. marts. Der holdes regionale seminarer i april og maj omkring årsmødet. Kommunalpolitik bliver også et tema på sommerlejren og det bliver et væsentligt emne på aktivistfabrikken 2009 i september.
 
Kommunalpolitik i RØD+GRØN: Vores medlemsblad skal selvfølgelig afspejle, at der er kommunalvalg. Derfor vil artikler, der behandler kommunal- og regionalpolitik blive prioriteret ligesom artikler, der kan inspirere afdelingerne i arbejdet frem mod valget vil blive prioriteret. Har du ideer til artikler eller andet, så send en mail til

Central kampagne: Landorganisationen iværksætter også en landsdækkende kampagne frem mod valget i november. Arbejdet hermed igangsættes i maj. Der kommer info ud til afdelingerne inden sommerferien. Kampagnen præsenteres på aktivistfabrikken. Der vil være kampagneaktiviteter i oktober og november.

Valg på den landsdækkende hjemmeside: Denne aktivitet kommer i to tempi. Først går den interne hjemmeside op mod kommunalvalget i luften d. 14. marts (præmiere på det kommunalpolitiske seminar). Her vil man efterhånden finde flere og flere tekster, manualer og lignende, der kan hjælpe med forberedelserne lokalt. Fra og med d. 1. august prioriteres kommunalvalget dog særskilt på forsiden med videre. Prioriteringen intensiveres frem mod valget.

Hjælp til lokal kommunikation og organisation:
Kommunikation og organisation foregår primært lokalt ved kommune- og regionsvalget. Der vil derfor være tilbud om forskellige former for assistance hertil, hvad enten det drejer sig om at kunne udnytte faciliteterne i vores kartoteksystem til at sende mails og sms eller anvendelse af facebook og youtube, så skal afdelingerne have et tilbud om at lære at anvende det. Første fase løber frem til d. 31. juni. Runde to starter på aktivistfabrikken i september og løber frem til d. 31. oktober.

Opprioritering af sager, der vedrører kommuner og regioner: Folketingsgruppen vil løbende opprioriterer de emner, der har med kommunalvalget at gøre, så de også bidrager til at gøre vores profil bliver så klar som muligt.

Er der en lokal sag, der kan give anledning til spørgsmål eller forslag i Folketinget, er du mere end velkommen til at sende en mail. Folketingsgruppen har mulighed for at stille lokalrelaterede spørgsmål til ministeren, som Enhedslisten lokalt kan bruge pressemæssigt. Ligeledes med beslutningsforslag.

Assistance til udfyldning af opstillingsformularer: En meget vigtig del af et kommunalvalg er at blive opstillingsberettiget. Modsat folketingsvalg, skal arbejdet her gøres lokalt gennem opstillingsformularer, der udleveres af den enkelte kommune. Der kommer et notat på den interne hjemmeside desangående, og herudover vil vi bruge tid fra aktivistfabrikken og frem på at hjælpe jer hermed. Alle opstillinger skal være afleveret i uge 42 og senest d. 16. oktober (kan afleveres fra uge 40 og frem). Jo før man går i gang hermed, jo bedre (man skal ud og skaffe stillere). Så vi skal opfordrer jer til at gå i gang hermed allerede i september.

Herudover skal man også huske at anmelde diverse tekniske valgsamarbejder. Dette gøres herefter, men aftalerne skal helst være klar på forhånd.

briansnielsen@gmail.com eller rikke.lauritzen@ft.dk.

Kommunalpolitik i afdelingsnyt: Afdelingsnyt er vigtigt, da det er herigennem, at info om de forskellige tilbud og aktiviteter kommer rundt til afdelinger og regioner. Det er ligeså en løbende prioritering året igennem og frem mod valget.

Central støtte til lokale materialer: Det er svært altid at have resurser til at lave lokale materialer. Derfor er vi i gang med at udarbejde et tilbud, hvor vi sørger for layout, idé og tryk. I skal så bare have tekst og evt. billeder af kandidater klar. Arbejdet hermed og udviklingen heraf påbegyndes i maj, og i vil få yderligere informationer herom inden sommer. Materialerne vil ligge klar med udgangen af august, og produktionen af lokale foldere startes på aktivistfabrikken.

Udarbejdelsen af diverse kandidat-, afdelings- og aktivisthåndbøger: Det er vigtigt, at afdelinger, kandidater og aktivister er klædt ordentligt på i forhold til valgkampen, men man kan ikke være ekspert på alle områder. Derfor vil der blive udarbejdet forskellige håndbøger, hvori man kan hente inspiration og viden. Arbejdet er i gang, og det vil være færdigt til præsentation på aktivistfabrikken i september.

Kommunalvalg på sommerlejren: Enhedslistens årlige sommerlejr finder i år sted i uge 31. Her vil der – sideløbende med det øvrige program – køre et kommunal- og regionspolitisk forløb, hvor man kan blive endnu klogere på kommunalvalget.

2009 i kommune- og regionsvalgets tegn:

Marts: Kommunalpolitisk seminar d. 14. marts.

Lancering af landsækkende intern hjemmeside til støtte af afdelinger, regioner og kandidater på det kommunalpolitiske seminar d. 14. marts.

Notat omkring udfyldning af opstilling til kommune- og regionsvalget lægges på den interne hjemmeside.

Påbegyndelse af Støtten til og opdyrkelsen af lokale opstillinger og kandidater (løbende aktivitet frem til 31. juni – påbegyndes først i april på Sjælland). Støtten genoptages efter sommer fra og med aktivistfabrikken i september og frem.

Støtte til oprettelse af lokale hjemmesider påbegyndes (løbende aktivitet frem til 31. juni – påbegyndes først i april på Sjælland). Støtten genoptages efter sommer fra og med aktivistfabrikken i september og frem.

Hjælp til lokale kommunikation og organisation påbegyndes (løbende aktivitet frem til 31. juni – påbegyndes først i april på Sjælland). Støtten genoptages efter sommer fra og med aktivistfabrikken i september og frem.

April:

Regionale kommunalpolitiske seminarer op til årsmødet og i forbindelse med årsmødediskussionerne (mere info herom snart!).

Maj:

1. maj: Kommunale kandidater promoveres som talere.

Kommunalpolitisk workshop på Enhedslistens årsmøde.

Arbejdet med centralt forberedt, layoutede og trykte lokale materialer påbegyndes (der kommer info ud herom til afdelinger og regioner inden sommerferien, og materialerne præsenteres/implementeres fra og med aktivistfabrikken i september).

Arbejdet med den centrale kampagne op til kommunalvalget påbegyndes (der kommer info ud herom til afdelinger og regioner inden sommerferien, og materialerne præsenteres på aktivistfabrikken i september – landsdækkende kampagneaktiviteter fra primo oktober og frem mod valget).

Juni:

Europaparlamentsvalg d. 7. juni: Vi forsøger at koble EU og kommunalpolitik sammen. Meget af lovgivningen omkring udlicitering og markedsgørelse med videre, stammer fra EU-direktiver, så der er en klar sammenhæng mellem kommunerne og EU-parlamentsvalget. Deadline for første etape af støtte til opdyrkning af lokale opstillinger og kandidater d. 31. juni (genoptages fra og med aktivistfabrikken i september).

Deadline for første omgang af støtte til oprettelse af lokale hjemmesider d. 31. juni (genoptages fra og med aktivistfabrikken i september).

Deadline for hjælp til lokal kommunikation d. 31. juni (genoptages fra og med aktivistfabrikken i september).

Info ud til afdelinger og regioner omkring central kampagne (præsenteres endeligt på aktivistfabrikken i september).

Info ud til afdelinger og regioner omkring central støtte til lokale materialer (præsenteres endeligt på aktivistfabrikken i september).

Juli:

Kommunalpolitisk forløb på sommerlejr i uge 31.

Sommerferie.

August:

Kommunale budgetforhandlinger starter. Det er her, at valgkampen for alvor går i gang. Så følg med, reager og gør jer gældende i forhold til budgetforhandlingerne og eventuelle protester og bevægelser.

Kommunalpolitisk forløb på sommerlejr i uge 31.

Prioritering af kommune- og regionsvalg på den landsdækkende hjemmeside.

September:

Aktivistfabrikken 2009. Herunder:

– Præsentation og implementering af centralt forberedte, layoutede og trykte lokale materialer.

– Præsentation af landsdækkende kampagne frem mod kommunalvalget.

– Kandidat- og aktivistworkshops på aktivistfabrikken.

– Genoptagelse af støtten til lokale hjemmesider og lokal kommunikation og organisation.

– Præsentation og rundsending af diverse kandidat-, aktivist og afdelingshåndbøger.

– Igangsættelse af anden etape af støtte til opdyrkelse af lokale opstillinger og kandidater (løber frem til d. 16. oktober).

– Igangsættelse af anden etape af støtte til oprettelsen af lokale hjemmesider (løber frem til d. 31. oktober).

– Igangsættelse af anden etape af hjælp til lokal kommunikation (løber frem til d. 31. oktober).

– Igangsættelse af assistance til udfyldningen af opstillingsformularer (disse skal afleveres til kommune eller region senest d. 16. oktober).

Start på støtte til udfyldning af opstillingsskemaer.

Oktober:

Deadline for hjælp til opdyrkning af lokale opstillinger og kandidater d. 16. oktober.

Deadline for aflevering af kommunale og regionale opstillingsskemaer d. 16. oktober (kan afleveres fra og med uge 40, og skal senest være afleveret d. 16. oktober).

Deadline for hjælp til oprettelse af lokale hjemmesider d. 31. oktober.

Deadline for hjælp til lokal kommunikation og organisation d. 31. oktober.Start på landsdækkende kampagneaktiviteter op mod kommune- og regionsvalget (løber frem til valget i oktober og november).

Oprettelse af lokale baggrundsgrupper til konstitueringsforhandlinger på valgnatten. Få mulighederne og kravene diskuteret i god tid.

November:

Kommunal og regional valgkamp centralt, lokalt og regionalt.

D. 17. november: KOMMUNE- OG REGIONSVALG 2009!!!

Der vil på valgnatten blive oprettet en hotline til spørgsmål angående konstituering og lignede.

December:

Evaluering af kommune- og regionsvalget 2009.

Opbygningen af landsdækkende, lokale og regionale baggrundsgrupper og netværk.

Bilag Størrelse
Tidsplan frem mod kommune- og regionsvalg (inden mødet d. 29. april – opdateret og revideret af Brian).doc 44 kB