Enighed om hjemmeplejekommission

I dag viste det sig, at Folketinget er enig om at der skal nedsættes en hjemmeplejekommission, som kan se på forholdene i hjemmeplejen. Enigheden viste sig under debatten om et forslag fra Dansk Folkeparti om nedsættelse af en sådan kommission. Men allerede inden mødet, var Socialminister Karen Hækkerup kommet med en meddelelse om, at hun vil indkalde alle folketingets partier til at drøfte rammerne for en sådan kommissions arbejde. Mødet finder sted på mandag. Her er min ordførertale.

Finn Sørensen ordførertale ved 1. Behandling af B 39 om hjemmehjælpskommission

Tak til Dansk Folkeparti for at have stillet forslaget, som vi godt kan støtte i den ordlyd det har, selvom vi nok synes, at det kunne være mere konkret med hensyn til, hvad kommissionen skal beskæftige sig med, og hvordan den skal sammensættes.Derfor er det også rigtig godt, at Ministeren allerede nu har taget initiativ til at nedsætte kommissionen, og for at indkalde ordførerne til en drøftelse om det, så en stor tak for det også.

Det er rigtig godt, at vi nu kan komme i gang med det arbejde, og med de positive meldinger der kommer fra alle sider skal der nok komme noget godt ud af det, og der er jeg også tilfreds med at ministeren lægger op til et noget bredere felt, der skal undersøges, end der umiddelbart ligger i Dansk Folkepartis forslag.

Men nu har vi jo alle sammen forberedt os til debatten, og jeg synes det er fint, at vi hver især kommer med nogle udmeldinger om, hvad vi synes at kommissionen skal beskæftige sig med.

Baggrunden for debatten er jo bl. a., at der har været alt for mange sager om at kommunerne skærer ned på rengøringen hos de ældre, og alt for mange tilfælde, hvor Ankestyrelsen giver kommunerne ret. Det skaber utryghed hos de ældre og deres pårørende om, hvad de ældre har ret til, og om der nu også ydes den tilstrækkelige hjælp og pleje.

Det overordnede mål med kommissionens arbejde må derfor være, at det munder ud i konkrete anbefalinger og løsningsmodeller, der sikrer de ældres rettigheder til pleje, omsorg og indflydelse på eget liv. Set med vore øjne, så er disse rettigheder i dag truet af nedskæringerne i den kommunale velfærd. Vi er derfor heller ikke uden videre enig med Dansk Folkeparti om, at problemerne kan løses uden at tilføre flere midler til området.

Det er jo ret selvmodsigende på den ene side at konstatere at en stor gruppe ældre vil have større behov for hjælp og pleje i fremtiden, og samtidig gå ind for snævre rammer for kommunernes økonomi, som VKO partierne stod for, og som meget tyder på, at den siddende regering vil fortsætte med.

En hjemmeplejekommission bør også være opmærksom på konsekvenserne af nedskæringspolitikken. Derfor bør det være et tema for en sådan kommission, hvordan man sikrer de ældres rettigheder med de retningslinjer der lægges op til for kommunernes økonomi og med hensyn til lokalt fastsatte serviceniveauer.

At der efter vores opfattelse er behov for at tilføre ældreområdet flere penge, udelukker selvfølgelig ikke, at der kan ske forbedringer inden for de givne rammer. Der kan uden tvivl frigøres mange ressourcer til bedre hjemmepleje, hvis man afskaffer alt det minuttyranni, bureaukrati og overflødig kontrol, der er opstået gennem den sidste halve snes år.

Der må også kigges på den store udfordring vi har med den forventede stigning i antallet af ældre med demenssygdomme, og såkaldte “livstilssygdomme” som KOL og diabetes. I dag lider 85.000 danskere af demens. I 2020 er antallet steget til 100.000 danskere. Det kræver god planlægning, hvis vi skal møde den udfordring på forsvarlig vis.

Det andet er spørgsmålet om brugen af faguddannet personale. Iflg. FOA består 15% af ældreplejens personale af ufaglærte. Kommissionen bør se på, om det er hensigtsmæssigt, hvis man samtidig vil forfølge målsætningen om “længst muligt i eget hjem”. Den målsætning kræver jo en langt større forebyggende indsats, som bedst varetages af faguddannet personale.

Sidst men ikke mindst: Det er meget vigtigt, at repræsentanter for de ældres organisationer og for de ansatte inddrages i arbejdet. De har skoen på, og ved hvor den trykker. Der skal selvfølgelig også inddrages repræsentanter for kommuner og regioner – samspillet mellem social- og sundhedsforvaltningerne er jo helt afgørende for at vi kan sikre en ordentlig hjemmepleje og forebyggende indsats.

Jeg tror vi med stor fordel kan bruges den model, der blev brugt i forbindelse med Ældrekommissionen.

Til slut vil jeg bare kvittere for debatten, jeg synes, der har været mange gode synspunkter fra de andre ordførere, som skal med i arbejdet, så jeg ser frem til de videre drøftelser.