Sociale projekter skal ikke betales af de fattige

Den 30. april havde vi forespørgselsdebat om hvordan regeringen vil sikre midler til de mange sociale projekter, der ikke længere er penge til. Dansk Folkeparti havde rejst forespørgslen, men de ville ikke være med på vores forslag til vedtagelse, der både sikrer midler til sociale formål og stopper den uretfærdige satspuljeregulering, hvor de arbejdsløse, pensionister og de syge betaler de mange sociale projekter i satspuljen. Det ville de andre partier heller ikke være med til.  

Finn Sørensen ordførertale om satspuljen

Tak til Dansk Folkeparti for at rejse spørgsmålet.

Det er et meget vigtigt spørgsmål om hvordan vi behandler de mennesker i samfundet som har mindst, og som meget ofte er i en meget svær situation, menneskeligt og økonomisk.

Baggrunden for debatten er Finansministerens oplysning om, at der på grund af den ringe lønudvikling ikke bliver tilført nye midler til satspuljen fra 2013 – 2017

Det er en katastrofe for indsatsen i forhold til de udsatte grupper. Satspuljefinansieringen betyder allerede i dag, at mange sociale projekter lever et usikkert liv. Nu bliver det endnu værre. Mange sociale projekter vil udløbe i de kommende år, hvis de ikke finansieres via finansloven.

Det viser, at hele satspuljetankegangen er forkert. I forvejen er det asocialt, at overførselsindkomsterne skal finansiere de sociale projekter. Det er i virkeligheden en skjult brugerbetaling, man pålægger nogle af de fattigste og mest udsatte borgere i samfundet.

Enhedslisten står som det eneste parti uden for satspuljeforliget. Vi nægter at medvirke til dette tyveri fra de arbejdsløse, efterlønsmodtagere, førtids- og folkepensionister for at nævne nogle af de store grupper, der halter mere og mere bagud for lønudviklingen

Det er helt utilstedeligt, hvis der ikke skaffes midler til den sociale indsats. Det er dobbelt forkasteligt, at det sker i en situation, hvor regeringen og højrefløjen deler skattelettelser ud til de højtlønnede og til aktionærerne.

Det er ubestridt, at uligheden vokser som følge af satspuljereguleringen. Nogle få eksempler, fra finansministerens egne tal:

– Den 5. marts fik vores finansordfører hr. Frank Åen oplyst, at den akkumulerede satspulje er 12,3 mia. Det er det fine fremmedord for det samlede gæld, som samfundet siden 1994 har oparbejdet til mennesker på overførselsindkomster.

– Hvis vi tager et par eksempler. I 2012 var den enlige førtidspensionist sakket kr. 6.804,- kr. bagud. En gift folkepensionist kr. 4.932,- , en langtids sygedagpengemodtager kr. 10,660, en enlig kontanthjælpsmodtager kr. 6216,- og en arbejdsløs på dagpenge kr. 10,660, – .

– Hvis vi sammenligner udviklingen med den lønudvikling, som beskæftigede har haft i samme periode, er efterslæbet mange gange større. Så skylder samfundet den enlige førtidspensionist kr. 33.000, den enlige folkepensionist 24.000, dagpengemodtagerne 49.000 osv.

Uligheden vil vokse dramatisk som følge af regeringens skatteforlig med højrefløjen 2012, som betyder, at overførselsindkomsterne yderligere nedreguleres med 5,1 % i perioden 2016-2020. For en dagpengemodtager taler vi om et yderligere efterslæb på kr. 13.000 i løbende priser. For en enlig kontanthjælpsmodtager taler vi om et yderligere efterslæb på lidt over 10.000.

Det vil sige, at vi i de kommende år vil se uligheden vokse, samtidig med, at en lang række sociale projekter kommer til at mangle finansiering. Det er helt uacceptabelt.

Regeringen vil måles på, om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom. Her har den en chance for at vise, at den mener det. Regeringspartierne bør støtte Enhedslistens forslag til vedtagelse i Folketinget i dag, som sikrer finansiering af den sociale indsats, og at overførselsindkomster reguleres på lige fod med lønudviklingen.

Det koster selvfølgelig en hulens masse penge at rette op på disse ting.

Det burde der være råd til, når man ser på den rundhåndethed som satspuljepartierne har udvist over for andre samfundsgrupper gennem årene, specielt de højtlønnede, de multinationale, bankdirektører og aktionærer, så det burde ikke være svært. Vi kan jo ganske enkelt gå i gang med at rulle disse gigantiske skattelettelser tilbage, så bliver der råd til velfærd for de grupper i samfundet der har mindst.

Enhedslisten foreslår flg. vedtagelse til F 38:

“Folketinget konstaterer at regeringen iflg. sit grundlag vil måles på om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom.

Folketinget konstaterer, at satspuljereguleringen medfører voksende ulighed, og at uligheden vil vokse dramatisk i de kommende år som følge af regeringens skattereform, hvor yderligere nedregulering af overførselsindkomster finansierer store skattelettelser til de velbjergede.

Folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at fremlægge lovforslag i efteråret 2013, som sikrer at overførselsindkomster fuldt ud følger indkomstudviklingen i samfundet, og at projekter der i dag finansieres af satspuljen fremover finansieres på samme måde som øvrige udgifter på finansloven.”